Organisatie

Stichting Spectraheerd is een centrum voor dagbesteding speciaal voor deelnemers van de Edsersheerd maar ook voor deelnemers van buitenaf. Spectraheerd heeft als doel het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van dagbestedingsprojecten in de ruimste zin van het woord voor mensen zonder werk, met afstand tot de arbeidsmarkt. Hen wordt de gelegenheid geboden om werk/leerervaring op te doen in een aantal projecten of werkverbanden, waarin zinvolle werkzaamheden worden verricht en waarbij de mogelijkheid tot scholing wordt geboden. Mede door deze activiteiten willen we bereiken dat de deelnemers meer inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden en grenzen, waardoor het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen groeit en dat ze levensvreugde ervaren door de successen die ze mogen vieren.

 

Missie

Stichting Spectraheerd ziet het als haar opdracht om mensen (weer) te activeren en te stimuleren door het bieden van zinvolle dagbestedingsactiviteiten op maat in een veilige omgeving, waarbij het aanbrengen van structuur, dagritme en arbeidsconditie onderdeel uitmaken van de begeleiding.

Te bereiken door volgende aanpak:

 • Wij gaan uit van de mogelijkheden en wensen van de deelnemer en leveren maatwerk
 • We zetten in op het versterken van de eigen kracht en vaardigheden van de cliënten door de latente kwaliteit en de mogelijkheden te ontwikkelen.
 • We hebben flexibelle en lage instroomeisen en zorgen voor opleiding
 • Daar waar mogelijk zorgen we voor het doorstromen naar de arbeidsmarkt       

 

De doelgroep voor dagbesteding zijn mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Met dagbesteding bedoelen we de dagbesteding waar u een indicatie voor aan kunt vragen via het Sociaal Loket (Wmo). Het gaat om professioneel opgezette activiteiten die op weekdagen overdag aangeboden worden. Stichting spectraheerd traint de deelnemers op werknemersvaardigheden, om de toetreding tot de arbeidsmarkt beter mogelijk te maken. Er zijn contacten met het Bedrijf voor Werk, Reïntegratie en inkomen (BWRi) om de kansen op werk voor de deelnemers te vergroten.

 

Spectraheerd ondersteunt mensen bij het halen van de volgende opleidingen: 

 • VCA Basis (veiligheid) VCA vol (veiligheid voor leidinggevenden)
 • Heftruckopleidingen
 • Kettingzaag opleidingen 
 • Bosmaaier
 • BHV (bedrijfshulpverlening) 
 • Gespreksvaardigheden 
 • Persoonlijke ontwikkeling 
 • Vakbenodigde certificaten   

 

 

Het team

De teamleden van Spectra-Heerd zijn agogisch geschoold en hebben ervaring in begeleiden van mensen op de werkvloer. Daarnaast zijn ze deskundig in het leveren van maatwerk aan de individuele deelnemer. Door te werken met enthousiaste vrijwilligers en stagiaires, kunnen wij extra activiteiten met deelnemers doen. Voor stagiaires vinden wij het belangrijk dat ze een leerzame periode hebben binnen SpectraHeerd.

 

Bestuurssamenstelling

De Bestuurssamenstelling is als volgt:

 • G.J. Vernhout (voorzitter)
 • A. Lok (secretaris)
 • H. Helmens (bestuurslid)
 • Z. de Boer ( Dagbestedingscoördinator) 
 • B. Helmens

 

 

Stichting Spectraheerd is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is HKZ-gecertificeerd.

Volg ons ook op Social Media!

   

 

Beleidsdocumenten

Jaarverslag 2019
Financiële verantwoording 2019 
Jaarverslag 2020
Jaarplan 2020-2022
Beleidsplan 2020-2022

Jaarcijfers 2021.pdf